SVOBasketball

Aanmelden bij SVO

Inschrijvingsprocedure SVO Basketball

Lid worden van SVO Basketball

Nieuwe leden zijn van harte welkom. SVO spoort ook meisjes aan om lid te worden. Recreanten kunnen het hele jaar aanmelden, aspirant-leden die in een competitieteam willen spelen alleen gedurende een vaste periode in het voorjaar.

In de maand maart worden er zo mogelijk en gewenst minimaal een kennismakingsochtend georganiseerd, waar geïnteresseerden kunnen proeftrainen.

De inschrijfperiode voor competitie spelende leden loopt in principe van 1 april t/m 1 mei van elk kalenderjaar. Na dit tijdvlak is bekend in welke teams plaats is voor nieuwe leden en worden de teamindelingen gemaakt. We streven ernaar om de nieuwe leden zo snel mogelijk te laten weten of ze geplaatst zijn. Mocht het voorkomen dat we meer aanmeldingen hebben in een leeftijdscategorie dan treedt het aannamebeleid in werking.

Alle nieuwe inschrijvingen die ná 1 mei, maar vóór de start van het seizoen binnenkomen, worden individueel bekeken. Als er plaats is in de teams, wordt het aspirant-lid na overleg en in samenspraak met TC en betreffende trainer/coach geplaatst. Als de teams vol zitten, komt het aspirant-lid op de wachtlijst te staan. Deze wachtlijst wordt aangehouden tot de start van het nieuwe competitieseizoen en op 1 oktober opgeheven. Op dat moment is definitief duidelijk wat de bezettingsgraad is van de teams en stromen er geen nieuwe spelers meer in voor de duur van dit seizoen.

Lidmaatschap mogelijkheden

Meer informatie over deze mogelijkheden zijn terug te vinden op de betreffende pagina’s en bij Contributie. Voor vragen hierover graag mailen naar ledenadministratie@svobasketball.nl.

Aanmelden

Aanmelden voor een lidmaatschap bij SVO Basketball kan via het aanvragen van een inschrijvingsformulier bij de ledenadministratie@svobasketball.nl.

Gegevens wijzigen

De ledenadministratie verzorgt alle mutaties met betrekking tot het aan- en afmelden en wijzigen van relevante adres- of persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en trainers.
Deze gegevens zijn nodig om leden aan te schrijven, teamindelingen te maken en contributienota’s te verzenden. Daarnaast worden deze gegevens ook aan de NBB gemeld voor het databestand van alle basketballers in Nederland.

Verhuizingen of andere gegevens wijzigen? Graag doorgeven via ledenadministratie@svobasketball.nl

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggingen moeten binnen zijn voor 1 april. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie (ledenadministratie@svo-basketball.nl). Hiermee wordt ook de machtiging tot automatische incasso stopgezet. Afmeldingen dienen uiterlijk op 1 april bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij afmeldingen tussen 1 april en 1 september wordt 35% van de jaarcontributie in rekening gebracht, daarna het volledige bedrag.


Opzegging van het lidmaatschap leidt dus niet tot restitutie van de betaalde contributie, dan wel kwijtschelding van verschuldigde contributie.

 

Opzeggen kan uitsluitend via de Ledenadministratie:

 

Graag bij de opzegging altijd naam, adres, woonplaats en lidnummer vermelden. En daarnaast om welk lidmaatschap het gaat en wat de reden van de opzegging is. De ledenadministratie zorgt ervoor dat de opzegging wordt verwerkt en een bevestiging van de opzegging wordt verstuurd.

 

Let op: zonder ontvangen bevestiging is de opzegging niet verwerkt.

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend